Kategoriler

Son Yorumlar

Aramızdan Ayrılanlar - 1983 Yılı Kara Muhabere (E) Astsubay Devre Sitesi
[…] Mustafa Cİhttp://karamuhabereastsb1983.org/?p=529VELEK […]
admin
#AstsubaylaraSözVerdiniz Bugün hakkını savunmaktan aciz olanlar yarın hak alındığında en önde koşarlar...Birlik beraberlik örneği göstererek arkadaşlarımın daha çok katılım sağlamaları…
AHMET GELEN
Merhaba Arkadaşlar. İyi haberlerinizi okumak ve duymak dileğiyle selamlar.

takvim

Ocak 2021
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategoriler

1983 devre Sosyal Yardım Sandığı

MUHABERE SINIFI 1983 DEVRESİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

Sandığın Adı ve Merkezi

Madde 1– Sandığın Adı: “Muhabere Sınıfı 1983 Devresi Yardımlaşma Sandığı” dır.

Sandığın merkezi Ankara’dır. Kuruluş tarihi : 01 Ocak 2021’dir.

Sandığın Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2-Sandık, Muhabere Sınıfı 1983 Devresi Astsubaylar (Subaylığa geçen Astsubaylar dahil) arasında sevgi ve saygıyı, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek ve devamını sağlamak, doğal afet ve sıkıntılı zamanlarında, maddi olarak karşılamada zorluk çekilecek hastalık durumunda, üyelerin ölümü esnasında sandık üyelerine maddi ve manevi destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Sandıkça Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Üyelerin doğal afet ve sıkıntılı zamanlarında sandık yöneticileri ve temsilcilerinin değerlendirmesi sonucu kısa zamanda ziyarette bulunmak,
 • Üyelerin ve birinci derecede (Eş ve çocuk) maddi olarak karşılamada zorluk çekilecek hastalık durumunda ziyarette bulunup, talep durumunda ilk etapta 10000(on bin)TL ile 20000(yirmi bin) TL maddi destek sağlamak,
 • Sandık üyelerinin vefatı durumunda sandık yönetimi tarafından koordine edilip, cenazeye katılımı sağlamak,
 •  Vefat eden üyenin ailesine (Eşine) sandık olarak 2500(İki bin beş yüz) TL ile 5000 (Beş bin) TL arasında yardımda bulunmak.
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla 1983 mezunu muhabere sınıfı sandık üyesi meslektaşlardan gönüllülük esasına göre bankada açılacak ortak hesapta aylık 25,00 TL yardım toplamak,
 • Sandık faaliyetleri için ileriye dönük dernekleşme çalışmalarını başlatmak,
 • Sandık imkânları göz önünde tutularak sandığın amacına uygun çalışmalar yapmak,
 • Üyelerin aylık belirlenen aidatları yatırabilmeleri için sandık üyesi en az iki kişi üzerine ortak hesap açtırmak,  

Sandığın Faaliyet Alanı

Sandık, kuruluş amacında belirtilen alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Tüm 1983 mezunu Astsubaylar (Subaylığa geçenler dahil) ve bu meslek gurubundan emekli olanlar üye olabilirler.

Üyelik başvurusu, Sandık yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Sandığın asıl üyeleri, sandığın kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Sandığa maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye faaliyette olan whatsap sayfamızda yazılı olarak bildirmek kaydıyla, sandıktan çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin ayrılma isteği yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma durumunda yatırmış olduğuaidatı talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Sandık üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Sandık tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Tüm ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Sandık kurulunca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını (Vefat) kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Sandıktan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve sandık malvarlığında (hesaplarında) hak iddia edemez.

Sandık Organları

Madde 6-Sandığın organları aşağıda gösterilmiştir.

Sandık Başkanı: Mahmut ER

Yönetim Kurulu Üyeleri:

 1. Mahmut ER
 2. Ümit KUNT
 3. Haydar CEYLAN
 4. Harun ERYILMAZ
 5. Uğur TOKER

Denetim Kurulu Üyeleri,

 1. Ümit Yaşar KARATAŞ
 2. Tuncay GÜVEN
 3. Orhan TOSUN

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 7-Aşağıda yazılı hususlar yönetim kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulu, …..asıl ve ……yedek üye olarak belirlenir (seçilir).

 1. Sandık yönetim ve denetiminin seçilmesi,
 2. Sandık tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Sandık yönetim ve denetim kurullarının sandık amaçları kapsamında verecekleri hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 6. Sandığın fesih edilmesi,
 7. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 8. Yönetim kurulu, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Sandığın en yetkili organı olaraksandıkla ilgili işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
 9. Bütçe uygulamasının sağlanması,
 10. Sandığın amacını gerçekleştirmek için karar almak ve uygulamak,
 11. Her ay sonunda hesapta toplanan para ile ilgili devre whatsap gurubunda rapor yayınlamak,
 12. Yıl sonunda toplanan para ve harcamalarla ilgili rapor hazırlayıp, sandık üyelerine bilgi vermek,
 13. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 8-Denetim Kurulu, ….. asıl ve ……yedek üye olarak yönetim kurulunca belirlenir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasına göre göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; sandığın, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve sandık tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, sandık tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

Sandığın Gelir Kaynakları

Madde 9-Sandığın gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden aylık aidat olarak 25 TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Üyeler bu aidatı aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık yatırabilirler.
 2. Gönüllülük esasına göre kişilerin kendi isteği ile sandığa yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Sandık tarafından tertiplenen yıllık devre buluşmaları, çay ve yemekli toplantı ve gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Diğer gelirler.

Sandığın Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 10-Defter tutma esasları;

Sandıkta yönetim kurul başkanı tarafından üye ve muhasebe için defter tutulur.

Tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Sanığa üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Temsilcilik Açma*

Madde 11-Sandık diğer illerde temsilcilik açabilir.

Sandığın İç Denetimi

Madde 12- Sandıkta, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa sandığın denetimi gerçekleştirilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 13-Tüzük değişikliği yönetim kurul kararı ile yapılabilir.

Sandığın Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 14-Yönetim kurulu, gerektiğinde sandığın feshine karar verebilir.

Sandığın defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 15-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yönetim kurulunca verilecek kararlar uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk yönetim kurulu oluşturulana kadar, sandığı temsil edecek ve sandıkla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       : Görev Unvanı :

Mahmut Er                 Yönetim Kurulu Başkanı …………………………

Ümit KUNT                Yönetim Kurulu Üyesi …………………………

Haydar CEYLAN          Yönetim Kurulu Üyesi …………………………

Uğur TOKER              Yönetim Kurulu Üyesi …………………………

Harun ERYILMAZ        Yönetim Kurulu Üyesi …………………………

Geçici Denetim Kurulu Üyelerinin,

Ümit Yaşar KARATAŞ Denetim Kurulu Başkanı…………………………

Tuncay GÜVEN           Denetim Kurulu Üyesi…………………………… 

Orhan TOSUN           Denetim Kurulu Başkanı…………………………

Kategoriler: Duyurular
Yukarı